കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്ക്

സ്വാഗതം

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

marketfed-small1

മാർക്കറ്റ്ഫെഡ്

പഴയ മലബാർ ജില്ലയിലുടനീളം പ്രവർത്തന മേഖലയുമായി 1942 ഡിസംബർ 24 ന് ഒരു ജില്ലാ മൊത്ത വ്യാപാര സഹകരണ സ്റ്റോറായി ആരംഭിച്ചു. ..

കൂടുതൽ

കേരജം ബ്രാൻഡ്

kerajam-trans-new2

കേരജം

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള കൊപ്രയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ്ഫെഡ് ‘കേരാജം’ ബ്രാൻഡ് …

കൂടുതൽ

എംഡിയുടെ സന്ദേശം

mds-messages
Managing Director

മാർക്കറ്റ്ഫെഡിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ വിശിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

കൂടുതൽ

VISION

To be a leading distributor of quality fertilizers and spices products in the cooperative sector and support the farmers by adding value to their produce....

MORE

MISSION

To provide better marketing facilities and fair prices for farmer’s produces even direct purchase of the commodities whenever required, eliminating middlemen and intermediaries...

MORE

Gallery